دسته: نقد و بررسی

نقد نمایش کابوسنامه اهل هوا

🔹دهمین شماره نقد، کانون منتقدان تئاتر استان هرمزگان منتشر شد: نمایش کابوسنامه اهل هوا. دریافت نقد نمایش کابوسنامه

نقد نمایش شب نهم

🔹نهمین شماره نقد، کانون منتقدان تئاتر استان هرمزگان منتشر شد: نمایش شب نهم. دریافت نقد نمایش شب نهم

نقد نمایش دکتر دوال پا

🔹هشتمین شماره نقد، کانون منتقدان تئاتر استان هرمزگان منتشر شد: نمایش دکتر دوال پا. دریافت نقد نمایش دکتر دوال پا

نقد نمایش غرمپشا کشتن چراغ

🔹هفتمین شماره نقد، کانون منتقدان تئاتر استان هرمزگان منتشر شد: نمایش غرمپشا کشتن چراغ. دریافت نقد نمایش غرمپشا

نقد نمایش فاعل

🔹ششمین شماره نقد، کانون منتقدان تئاتر استان هرمزگان منتشر شد: نمایش فاعل. دریافت نقد نمایش فاعل

نقد نمایش کیکنگ

🔹پنجمین شماره نقد، کانون منتقدان تئاتر استان هرمزگان منتشر شد: نمایش کیکنگ. دریافت نقد نمایش کیکنگ

نقد نمایش قبل از شروع با من حرف بزن

🔹چهارمین شماره نقد، کانون منتقدان تئاتر استان هرمزگان منتشر شد: نمایش قبل از شروع با من حرف بزن. دریافت نقد نمایش قبل از شروع

نقد نمایش قربانگاه

🔹سومین شماره نقد، کانون منتقدان تئاتر استان هرمزگان منتشر شد: نمایش قربانگاه. دریافت نقد نمایش قربانگاه

نقد نمایش آن طالب

🔹نخستین شماره نقد، کانون منتقدان تئاتر استان هرمزگان منتشر شد: نمایش آن طالب. دریافت نقد نمایش آن طالب

اخبار